Čo je to koučing

Čo je to koučing?

 

  • ide o spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu každého človeka, prípadne skupiny ľudí
  • je to proces v podobe individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k presne cielenému hľadaniu riešení vašich pracovných, osobných a medziľudských ťažkostí
  • priamy postup od problémov k riešeniam, ktorým vás kouč bude usmerňovať

„Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život“ (International Coach Federation)

 

 Na čo je koučing dobrý?

  V procese koučingu si prostredníctvom špecifického rozhovoru :

  • uvedomíte si svoju jedinečnosť
  • nájdete oblasti, v ktorých sa chcete rozvíjať a zlepšovať
  • stanovíte si priority a ciele, ktoré chcete dosiahnuť
  • objavíte v sebe kreatívnosť, ktorú využijete pri nachádzaní cesty k svojim túžbam
  • priamo a aktívne pôjdete vlastnou cestou tam, kde sa chcete dostať

Prostredníctvom koučingu môžete nachádzať a zlepšovať svoje osobné, odborné, sociálne a strategické kompetencie, ktoré využívate pri rozvoji samého seba, tímu alebo organizácie.

 

Čím sa koučing odlišuje od iných foriem rozvoja osobnosti?

Koučing nie je psychologické poradenstvo, aj keď využíva veľa z jeho prvkov – dôverný, otvorený rozhovor, intímne prostredie, striktné dodržiavanie súkromia človeka alebo prácu s otázkami.

Koučing nie je tréning. Tréning na rozdiel od koučingu poskytuje hotové odpovede na otázky, ako by ste sa mali správať a čo by ste mali robiť, aby ste boli efektívnejší a úspešnejší. V tréningu nové veci nacvičujete. V koučingu ich kreatívne tvoríte a objavujete to, čo je vo vás ukryté. Kouč je ten, kto vás sprevádza na ceste k nájdeniu skutočnej pravdy v sebe.

Kto je to kouč?

Koučing je relatívne nová profesia. Jej pôvod môžeme hľadať na pomedzí rôznych disciplín – poradenskej psychológie, pracovnej psychológie, personálneho manažmentu, športovej prípravy, pedagogiky…

Kouč je profesionál, ktorý pri práci vytvára s koučovaným dôveryhodné pracovné spojenectvo, pričom dodržuje etické zásady a hranice svojej profesie. Kouč si je tiež vždy plne vedomí,  že človeka nič neučí, iba mu pomáha, aby na to prišiel sám.

 

 Aké typy koučingu ponúkame?

 

Individuálny osobný koučing

Využíva sa pri životných zmenách, osobnostnom rozvoji, problémoch vo vzťahoch, pri strate motivácie, zdravotných ťažkostiach.

 

Individuálny pracovný koučing

Zameraný na rozvoj soft skills v obchode, alebo pri vedení a riadení ľudí v práci. Je vhodný pre všetky pozície v manažmente. V tomto type koučingu sa kouč stretáva pravidelne na individuálnych stretnutiach, kde si koučovaný stanovuje osobné ciele a hľadá cesty k ich dosiahnutiu. Individuálny koučing môže nadväzovať na hodnotiace procesy, alebo na tréningové, či iné vzdelávacie aktivity. Koučing si môže objednať samotný manažér alebo jeho nadriadený. Často si ho objednáva organizácia ako spôsob individuálneho rozvoja svojho zamestnanca. 

 

Tímový koučing

Je vhodný pre pracovné, športové tímy, ktoré sa podieľajú na spoločných úlohách, alebo projektoch. Je efektívny pre začínajúce tímy alebo ako nástroj prehĺbenia procesov tímovej spolupráce. S úspechom sa využíva pri rozvoji kreativity, výkonnosti tímu, vytváraní a zdieľaní tímových hodnôt a kreativity.

 

Špecifické druhy koučingu

Koučing zameraný na talenty, koučing pri organizačnej zmene, koučing kreativity, koučing pri riešení konfliktov, koučing časového manažmentu, koučing v skupine. Tieto špecifické druhy koučingu môžu pomôcť s konkrétnymi problémami, pracovnými, alebo organizačnými výzvami.