Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti
poskytovateľa a objednávateľa zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy v prevádzkových
priestoroch poskytovateľa.
2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Gaia Natura, s.r.o., so sídlom Alej Slobody 1879, 026 01
Dolný Kubín, telefónne číslo +421 948 405 110, e-mailová adresa
gaianaturaporadna@gmail.com, ktorá je zároveň prevádzkovateľom webového portálu
www.gaianatura.sk, na ktorých je zverejnená ponuka služieb
3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba
4. Službou sa rozumie poskytnutie akejkoľvek služby ktorú má poskytovateľ v ponuke
prostredníctvom osobných, telefonických, mailových, SMS alebo online konzultácií
5. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený listinný formulár –
záväzná objednávka alebo ústna dohoda medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý
zaslaním dohodnutej sumy na účet poskytovateľa zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami
poskytovateľa
II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1. Zaplatením ceny objednanej služby v plnej výške na účet poskytovateľa vzniká medzi
objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah, tzn. je medzi poskytovateľom a
objednávateľom uzavretá zmluva o poskytovaní služieb
III. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť poskytovateľovi cenu
objednanej služby.
2. Cenu služieb objednávateľ uhradí Bankovým prevodom na účet poskytovateľa
3. Cena za službu je splatná pri prvej osobnej alebo online konzultácii a platí sa za všetky
konzultácie naraz.
4. Objednávateľ nemá právo na vrátenie ceny, ak sa počas kurzu rozhodne nezúčastňovať na
ďalších konzultáciách z akéhokoľvek dôvodu.
5. V prípade, ak sa klient nezúčastní niektorej z konzultácie, nemá nárok na vrátenie ceny za
vymeškanú konzultáciu.
IV. REKLAMÁCIA
1. Objednávateľ sa môže na poskytovateľa obrátiť so svojimi podnetmi, sťažnosťami alebo
reklamáciami týkajúcimi sa poskytnutia služby, a to písomne na adresu sídla poskytovateľa: Gaia
Natura s.r.o. Alej Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín. Dôvodom reklamácie nemôže byť
nespokojnosť objednávateľa s obsahovou náplňou služby, resp. nenaplnenie očakávaní
objednávateľa o obsahovej náplni služby a periodicita konzultácií.
2. Neoprávnenú reklamáciu poskytovateľ zamietne.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA
1. Organizačné pokyny ohľadom konania konzultácie – miesto konania, harmonogram a ostatné
potrebné informácie o konzultácii budú objednávateľovi oznámené najneskôr do termínu
uskutočnenia konzultácie, a to e-mailovou, telefonickou, SMS formou alebo prostredníctvom
komunikačnej app. (Whatsupp. Viber a pod.). Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť program
konzultácie
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti
3. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi v primeranom rozsahu všetku nevyhnutnú
súčinnosť potrebnú pre poskytovanie služieb
VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
1. Zvluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobnýh údajoch, s ktorými prídu do styku
pri plnení Zmluvy a zabezpečiť ich ochranu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Táto mlčanlivosť trvá aj po zániku Zmluvy alebo ukončení poskytovania služieb
2. Objednávateľ dáva súčasne so záväznou objednávkou súhlas so spracúvaním osobných údajov
Poskytovateľovi
3. Porušenie ochrany osobných údajov bude vždy považované za piodstatné porušenie Zmluvy
4. Zmluvné strany nesmú Dôverné informácie bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej
strany využiť pre seba alebo pre tretie osoby, poskytnúť tretím osobám a umožniť prístup
tretích osôb k Dôverným informáciám.
5. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá
použitie potrebných Dôverných informácií v prípade súdnych, rozhodcovských, správnych alebo
iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy alebo týchto VOP. Povinnosť
zachovávať túto mlčanlivosť platí aj po zániku Zmluvy
VI. ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej
politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní
poskytovateľ na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda
účinnosť. 
2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi
poskytovateľom a objednávateľom, a sú pre obe strany záväzné.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo
ukončenia) a/alebo sa týkajú zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom
a objednávateľom podľa týchto VOP, budú podliehať slovenskému právnemu poriadku a budú
rozhodnuté všeobecným slovenským súdom.
4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018.